Dit zijn de algemene voorwaarden van website : www.compleet-online.nl

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. "Compleet Online": de eenmanszaak Compleet Online, gevestigd te Beek en Donk, kantoorhoudend aan het adres Trentstraat 38, 5741 ST te Beek en Donk;
b. "Opdrachtgever": iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Compleet Online ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;
c. "website-ontwikkeling": het voor opdrachtgever ontwikkelen van en het bouwen van websites voor het internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.
d. "Wehosting": het voor Opdrachtgever verzorgen van webhosting voor diens website, en email.
e. "Honorariumtarief": het tarief dat Compleet Online opdrachtgever per uur in rekening brengt voor uitgevoerde werkzaamheden welke voortvloeien uit de door opdrachtgever geplaatste opdracht of uit bepalingen welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, zijnde overeengekomen uurloon per uur, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Compleet Online goederen en of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook als deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper / opdrachtgever, worden door Compleet Online uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Alle aanbiedingen van Compleet Online zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Compleet Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Compleet Online en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Dienstverlening / verplichtingen Compleet Online en verplichtingen Opdrachtgever
2.1 Compleet Online verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.

2.2 Compleet Online ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.  

2.3 Opdrachtgever zal Compleet Online steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Compleet Online noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen. Niet tijdig leveren van informatie door opdrachtgever zal van invloed zijn op de leveringstermijn.

2.4 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Compleet Online gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.5 Zonder toestemming van Compleet Online is het opdrachtgever verboden de door Compleet Online verschafte gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat alle redelijke instructies van Compleet Online met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en Compleet Online in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom Compleet Online redelijkerwijs verzoekt.

2.7 De persoonsgegevens van opdrachtgever verstrekt aan Compleet Online worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Compleet Online daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Artikel 3. Prijs / betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Compleet Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Compleet Online is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan opdrachtgever en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.5 Compleet Online heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3.6 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is opdrachtgever verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Compleet Online is ontvangen.

3.7 Opdrachtgever verricht de aan Compleet Online verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met  op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Compleet Online heeft verstrekt. opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

3.8 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3.9 Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever aan Compleet Online verschuldigde bedragen behouden wij te allen tijde het eigendom van de door ons geleverde producten en / of diensten, zulks tot zekerheid van de betaling van al het ons toekomende, niets uitgezonderd. Indien en voor het geval de opdrachtgever niet, of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, worden wij terstond en onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen, stop te zetten en / of te verwijderen van welke mediumdrager dan ook.

Artikel 4. Meerwerk / wijziging
4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Compleet Online en opdrachtgever van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van Compleet Online aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door Compleet Online wordt gehanteerd in aanmerking komt. Compleet Online is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en /  of de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Compleet Online, kan / kunnen worden beïnvloed.

4.3 Voor zover partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Compleet Online Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging

5.1 Indien opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst met Compleet Online niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 12, is Compleet Online gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen opdrachtgever en Compleet Online gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

5.3 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met Compleet Online tussentijds te beëindigen indien Compleet Online niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat opdrachtgever Compleet Online schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Compleet Online binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden uit hoofde van artikel 5.1, 5.2 of 5.3, dan is opdrachtgever gehouden aan betaling van de tot het moment van ontbinding door Compleet Online gemaakte uren, tegen het geldende uurtarief, en andere kosten en investeringen welke ten behoeve van de opdracht door Compleet Online zijn gemaakt, tegen kostprijs.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Compleet Online is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien opdrachtgever hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
g. Inbreuk op auteursrecht, portretrecht, privacywetgeving of andere wet- en / of regelgeving door materiaal dat beschikbaar is gesteld door opdrachtgever.

6.2 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vervanging of herstel van hetgeen ondeugdelijk werd geleverd, of - te onzer keuze - tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de opdrachtgever in rekening werd gebracht en door opdrachtgever reeds is voldaan. Elke vordering van vergoeding van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Compleet Online van eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen die deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons instellen. De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die uit de rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan.

6.3 Aansprakelijkheid van Compleet Online voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade is uitgesloten.

6.4 Aansprakelijkheid van Compleet Online voor schade aan derden is uitgesloten.

6.5 Compleet Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in de ruimste zin van het woord, als gevolg van (technische) storingen aan de door Compleet Online ter beschikking gestelde en / of geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Compleet Online.

6.6 Compleet Online is niet aansprakelijk voor schade en / of tekortkomingen indien schade en / of gebreken zich voordoen wegens het handelen van opdrachtgever in strijd met de (gebruikers) instructies en / of de in alle redelijkheid en billijkheid te betrachten zorgvuldigheid.

6.7 De aansprakelijkheid van Compleet Online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Compleet Online onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Compleet Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Compleet Online in staat is adequaat te reageren.

6.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Compleet Online meldt.

6.9 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

6.10 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan Compleet Online niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Compleet Online.

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen Compleet Online en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 De geschillen welke tussen Compleet Online en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Compleet Online met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Compleet Online is gevestigd.

WEBSITE-ONTWIKKELING
De in dit hoofdstuk "website-ontwikkeling" vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Compleet Online in opdracht van opdrachtgever websites ontwikkelt en / of websites bouwt.

Artikel 9. Specificaties en aanlevering
9.1 Opdrachtgever en Compleet Online zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre Compleet Online betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.

9.2 Opdrachtgever en Compleet Online zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.

9.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Compleet Online ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door Compleet Online in het kader van de opdracht te gebruiken.

Artikel 10. Stand der techniek

10.1 Compleet Online zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Compleet Online kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.

Artikel 11. Garanties en testen
11.1 In geval van een opdracht voor een applicatie op internet , zoals bijvoorbeeld een website, zal Compleet Online eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand na installatie door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, kosteloos herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Compleet Online niet voldoen aan de opgestelde specificaties.

11.2 Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal Compleet Online, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die voor afloop van de testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, kosteloos herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Compleet Online niet voldoen aan de opgestelde specificaties. De duur van een acceptatietest is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

11.3 Compleet Online behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Compleet Online ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder toestemming van Compleet Online wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Compleet Online een gebrek tracht te herstellen.

11.4 Indien bij een opdracht voor applicaties op internet een acceptatietest is overeengekomen, zal de testperiode 14 dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.

11.5 Na het accepteren van de geleverde goederen en / of diensten zal de overeenkomst zijn afgerond. Voor werkzaamheden na deze periode zal Compleet Online opnieuw offerte uitbrengen.

Artikel 12. Uitbreiding diensten
12.1 Compleet Online zal slechts zorg dragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en het opzetten van procedures voor controle, onderhoud en systeembeheer, indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

12.2 Indien Compleet Online adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is Compleet Online niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

12.3 Indien Compleet Online extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door de Compleet Online gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 13. Gebruik en licenties
13.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.

13.2 Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Compleet Online, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

13.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's en (muziek) composities. Voor het materiaal dat Compleet Online voorstelt in het resultaat toe te passen, kan Compleet Online op verzoek van opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

13.5 In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door Compleet Online aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina's en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Compleet Online wijzigingen aan te brengen in:
- het (basis)ontwerp
- de openingspagina
- de basisstructuur
- de programmatuur
- het navigatiesysteem

13.6 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Compleet Online niet gerechtigd het resultaat ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

13.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Compleet Online een variant of afgeleide van het resultaat te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.

13.8 Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische documentatie en / of gebruikshandleiding niet tot de verplichting van Compleet Online. Voor zover opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook.

13.9 Compleet Online is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

13.10 In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, zullen beide partijen, indien de relatie tussen Compleet Online en opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door opdrachtgever kan worden gebruikt.

13.11 Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Compleet Online duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat  derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van Compleet Online duidelijk te vermelden.

13.12 Compleet Online is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

13.13 Compleet Online heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

13.14 Opdrachtgever en Compleet Online zullen elkaars vertrouwelijke gegevens geheim houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door Compleet Online tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.

WEBHOSTING
De in dit hoofdstuk "webhosting" vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Compleet Online in opdracht van Opdrachtgever webhosting verzorgt.

Artikel 14. Overeenkomsten webhosting
14.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

14.2 Ingeval Compleet Online een website  host voor opdrachtgever, kan Compleet Online deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en / of beperken indien:
- Opdrachtgever een contractuele verplichting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden
- de content of het gebruik in strijd is met (internationale) regelgeving / gebruiken, inbreuk maakt op rechten van derden, aanstootgevend is of discriminerend, danwel anderszins in strijd met het Nettiquette.

14.3 Compleet Online is niet aansprakelijk voor de content, de beveiliging (bijvoorbeeld bij een hack poging), danwel de gegevensverwerking van (Persoons) gegevens op grond van de wet persoonsregistratie of wet bescherming persoonsgegevens (WBP), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

14.4 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen jegens Compleet Online, waaronder betalingsverplichtingen, dan is Compleet Online gerechtigd de webhosting eenzijdig te beëindigen en eventuele website(s) per direct te verwijderen. Compleet Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en / of e-mail hierdoor.

Artikel 15. Beschikbaarheid van de dienst
15.1 Compleet Online zal zich jegens opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de webhosting zo groot mogelijk te laten zijn. Compleet Online zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

15.2 Compleet Online kan niet garanderen dat alle webhostingdiensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor opdrachtgever en / of derden.

15.3 Compleet Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van opdrachtgever welke bij onderhoud en / of een storing optreden, opdrachtgever vrijwaart Compleet Online dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.

15.4 Compleet Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Opdrachtgever vrijwaart Compleet Online dan ook van enige aansprakelijkheid.

Laatste wijziging 01 januari 2018

 

Onze nieuwsbrief in jou mailbox?